Obchodní podmínky

společnosti oekoplan Czech Republic s.r.o.,

sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 25331299,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 26493

1. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností oekoplan Czech Republic s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 25331299, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 26493 (dále jen „Dodavatel“) a Objednatelem, jak je tento pojem definován níže.
 2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptacemá význam dle odstavce 2.6.
Cena služebcena za provedení Díla sjednaná ve Smlouvě mezi Dodavatelem a Objednatelem 
Dílovýstup služeb poskytnutých Dodavatelem na základě Smlouvy
Dodavatelposkytovatel služeb, přičemž se vždy jedná o oekoplan Czech Republic s.r.o.
Objednatelobjednatel služeb; Objednatelem se rozumí také Spotřebitel
Objednávkamá význam dle odstavce 2.3.
Smlouvasmlouva o provedení služeb uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem
Smluvní stranyDodavatel a Objednatel
Spotřebitelv souladu s § 419 občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s prodávajícím
Webová stránkainternetová stránka Dodavatele eprukaz.ddev.site
Zákon o hospodaření energiímá význam dle odstavce 5.1.
Uzavření Smlouvy

 1. Objednání služeb je možné prostřednictvím elektronického formuláře na Webové stránce.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně poskytnutí těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Při objednaní služeb Objednatel v elektronickém formuláři na Webové stránce vyplní všechny údaje, které jsou označeny jako povinné (dále jen „Objednávka“).
 4. Před zasláním Objednávky zboží je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
 5. Objednatel k Objednávce přiloží veškeré dokumenty a podklady nezbytné k poskytnutí služby, zejména pohledovou fotografii nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí. Do doby doručení všech nezbytných podkladů se Objednávka považuje za neúplnou a Dodavatel není povinen zpracovat Nabídku. Dodavatel je po doručení Objednávky oprávněn vyžádat si od Objednatele doplňující informace nebo podklady nezbytné k poskytnutí služby.
 6. Smlouva je uzavřena odesláním oznámení o akceptaci Objednávky Dodavatelem na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Objednávce (dále jen „Akceptace“).  
 7. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele bez přístupu Objednatele. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Objednatel používá, a nejsou hrazeny Dodavatelem.

2. Cena služeb a platební podmínky

 1. Cena služeb je stanovena v Nabídce. Byla-li Smlouva uzavřena postupem dle odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek, je cena stanovena v Objednávce.
 2. Jsou-li informace o Cenách služeb uvedeny na Webové stránce, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.
 3. Cenu služeb může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby: 
  1. dobírkou při doručení Díla; hotovost přebírá od Objednatele dopravce;
  2. bezhotovostně převodem na účet Dodavatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře), kterou Dodavatel doručí Objednateli společně Dílem.
 4. Sjednaný způsob úhrady bude uveden v Objednávce.
 5. Cena služeb je splatná ihned při převzetí Díla Objednatelem, nestanoví-li daňový doklad vystavený Dodavatelem (faktura) pozdější datum splatnosti.
 6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny služeb, je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Termín provedení Díla a dodací podmínky

 1. Dodavatel je povinen dodržet termín provedení Díla, který je uveden v Objednávce. 
 2. Termín provedení Díla platí ode dne doručení oznámení o akceptaci Objednávky Objednateli, případně ode dne doručení Dodavatelem dodatečně vyžádaných podkladů Dodavateli. 
 3. Termín provedení Díla stanovený v pracovních dnech se považuje za splněný, pokud bylo Dílo ve stanoveném termínu odesláno Objednateli. Odesláním výstupu Díla rozumí předání Díla prvnímu dopravci k přepravě.
 4. V případě prodlení Dodavatele s provedením Díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z Ceny služby za každý i započatý den prodlení.
 5. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání Díla: 
  1. osobní odběr v sídle Dodavatele na adrese Rašínova 103/2, 602 00 Brno;
  2. zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat Dílo na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít Dílo při dodání. 
 8. Dodavatel či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním Díla předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel či dopravce odmítnout Dílo vydat.
 9. Doklady k Dílu, zejména daňový doklad, odešle Dodavatel Objednateli společně s Dílem.
 10. Dodavatel neodpovídá v případě dohodnutých lhůt za zpoždění provedení Díla na základě vyšší moci a událostí, které Dodavateli značně ztíží nebo znemožní provedení Díla a které Dodavatel nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Dodavatele a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Dodavatele k posunutí dodací lhůty o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu. Pokud se provedení Díla stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Dodavatele nemožným nebo neuskutečnitelným, jsou Dodavatel i Objednatel oprávněni od Smlouvy odstoupit.

5. Způsob provádění Díla

 1. odavatel se zavazuje veškeré služby provést v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření energií“), platnými a účinnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu a závaznými technickými normami.
 2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré služby budou provedeny odborně způsobilou osobou v souladu se zákonem o hospodaření energií.

6. Součinnost Objednatele při provádění Díla

 1. Povinností Objednatele je včas informovat Dodavatele o všech okolnostech, které mohou mít významný vliv na provádění Díla. 
 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli na vyžádání veškeré informace o dotčené nemovitosti, které jsou nezbytné k provedení Díla, a to i po odeslání Akceptace Dodavatelem. Termín provedení Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Dodavatel čeká na poskytnutí vyžádané informace od Objednatele. 

7. Přechod nebezpečí

 1. Jestliže je jako způsob dodání Díla určen osobní odběr, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele v okamžiku převzetí Díla, případně v okamžiku, kdy si Objednatel Dílo nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Dodavatelem bylo umožněno s Dílem nakládat.
 2. Jestliže je jako způsob dodání Díla určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Objednatele, když je Dílo Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Objednateli podle Smlouvy. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel Dílo získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Dodavatel nenabídl. 
 3. Ztráta nebo poškození Díla, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu služby, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.

8. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 1. Práva z vadného plnění Objednatele a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem jsou popsány a upraveny v samostatném dokumentu – Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové stránce.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Objednatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Zásadách ochrany osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce.

10. Komunikace a doručování

 1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.
 2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 
 3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na Webové stránce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Objednatelem.
 2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem. Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 6. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy: 
  1. Reklamační řád,
  2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne [•].
 8. Kontaktní údaje Dodavatele: 
  1. adresa pro doručování: oekoplan Czech Republic s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno 
  2. adresa elektronické pošty: oekoplan@oekoplan.cz
  3. telefon: +420 549 241 370